หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560

RTA : OPLOT-T Exercise..

รวมภาพ รถถังหลัก OPLOT-T ของ กองพันทหารม้าที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จากการฝึกต่างๆ ของกองทัพบก รวมทั้งการเข้าร่วม การฝึกกองทัพเรือ ปี'60 ที่ สนามฝึก ทร.หมายเลข 16 บ้านจันเขลม จ.จันทบุรี ด้วย..

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560

กำหนดพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ลำที่ 2

พิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ลำที่ 2 เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2560
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร... ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงวางกระดูกงู เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ลำที่ 2 เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2560 ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น.

โครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งลำที่ 2 เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2560 เป็นโครงการที่กองทัพเรือขออนุมัติกระทรวงกลาโหม ดำเนินการต่อขึ้นจากแบบเรือที่กองทัพเรือมีใช้ราชการ เพื่อเป็นการพึ่งพาตนเองและพัฒนาขีดความสามารถด้านการต่อเรือขนาดใหญ่ของกองทัพเรือให้เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกองทัพเรือได้แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาแบบเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งที่กองทัพเรือมีใช้ในราชการ โดยมีมติให้ใช้แบบเรือของ เรือหลวงกระบี่ เป็นแบบพื้นฐานในการสร้างเรือลำใหม่ พร้อมกับเสนอแนะให้ปรับปรุงข้อบกพร่องในส่วนต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นกับ เรือตรวจการณ์ไกลฝั่งชุด เรือหลวงปัตตานี และ เรือหลวงกระบี่ เพื่อให้เรือลำใหม่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมมากขึ้นในการตอบสนองภารกิจของกองทัพเรือ โดยกองทัพเรืออนุมัติให้โครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ลำที่ 2 เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2560
ทั้งนี้ โครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ลำที่ 2 เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากำลังรบตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพเรือในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การรักษากฎหมายในทะเล และการปฏิบัติการรบผิวน้ำ รวมทั้งการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล และสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรืออื่นๆ

สำหรับการดำเนินโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ลำที่ 2 เฉลิมพระเกียรติฯ มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 4 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 – 2561 แบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 เป็นการจัดหาเฉพาะระบบตัวเรือ จำนวน 1 ลำ ประกอบด้วยแบบและพัสดุในการสร้างเรือ พร้อมระบบสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงรวมและการบริการทางด้านเทคนิค ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 – 2561 ระยะที่ 2 การจัดหาระบบควบคุมบังคับบัญชาและตรวจการณ์ และระบบอาวุธ ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ.2559 – 2561 โดยจะดำเนินการสร้างเรือ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช จึงอาจกล่าวได้ว่า กองทัพเรือ ได้ใช้ศักยภาพและความรู้ความสามารถของกำลังพลกองทัพเรือ ในการดำเนินการติดตั้ง ทดสอบ ได้อย่างเต็มภาคภูมิ แม้ว่าจะใช้แบบเรือของต่างประเทศ แต่ถือเป็นการสร้างเรือขนาดใหญ่ด้วยการพึ่งพาตนเอง โดยอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช นับได้ว่าเป็นอู่ซ่อมเรือที่มีขนาดใหญ่มากแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถให้บริการซ่อมบำรุงเรือทุกขนาดที่กองทัพเรือมีประจำการ

คุณลักษณะเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง เฉลิมพระเกียรติฯ
- ความยาวตลอดลำ 90.50 เมตร กว้าง 13.50 เมตร
- กินน้ำลึก 3.70 เมตร
- ระวางขับน้ำเต็มที่ 1,969 ตัน
- ความเร็วสูงสุด 23 นอต
- รัศมีทำการที่ความเร็ว 15 นอต ได้ถึงระยะ 3,500 ไมล์ทะเล
- อาวุธประจำเรือที่สำคัญ คือ ปืนขนาด 76 มิลลิเมตร แบบอัตโนมัติ และปืนขนาด 30 มิลลิเมตร แท่นเดี่ยว จำนวน 2 กระบอก
- ระบบอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่พื้น ฮาร์พูน จำนวน 2 แท่น แท่นละ 4 ท่อยิงโดยเรือสามารถปฏิบัติการในทะเลเปิด ต่อเนื่องได้อย่างน้อย 14 วัน โดยไม่ต้องรับการส่งกำลังบำรุและสามารถปฏิบัติการได้ในสภาวะทะเลระดับ SEA STATE 5
ข้อมูลจำเพาะพิธีวางกระดูกงูเรือ
พิธีวางกระดูงูเรือ เป็นพิธีแรกในการสร้างเรือ คำว่า “กระดูกงู” ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2525 หมายถึง ตัวไม้หรือเหล็กที่ทอดตลอดลำเรือสำหรับตั้งกง ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าพิธีวางกระดูกงูเรือจึงเป็นพิธีที่สำคัญพิธีหนึ่งในการเริ่มสร้างเรือมานับตั้งแต่สมัยโบราณทั้งของไทยและของต่างประเทศ ส่วนพิธีการอาจจะแตกต่างกันไปบ้างขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละชาติ
พิธีวางกระดูกงูเรือของไทยนั้น คงจะสืบเนื่องมาจากการนับถือเทพธิดา (นางไม้) เพราะในสมัยโบราณถือกันว่าการเข้าป่าตัดไม้ต้องทำพิธีบวงสรวงเทพารักษ์ (พฤกษเทวดา) เสียก่อนจึงจะหาตัวเรือไม้แม่ย่านางและมาดเรือได้ดี และเป็นไม้ที่นายช่างผู้ชำนาญการต่อเรือได้พิจารณาเลือก คัดเอาแต่ที่อย่างเอกๆ เป็นไม้ที่ดีที่หนึ่ง เมื่อได้ไม้มาแล้วก่อนจะทำการโกลนและเปิดมาดขึ้นกง (การปรับแต่งตัวเรือและขึ้นโครงเรือเฉพาะเรือไม้) ก็ทำพิธีบวงสรวงเชิญเทวพฤกษ์มาสิงสถิตปกปักรักษา พิธีนี้ก็เห็นจะเนื่องมาจากพิธีของพราหมณ์ดังกล่าวมาแล้ว
สำหรับราชนาวีไทยคงได้ประกอบพิธีมาตั้งแต่สมัยเรือรบที่สร้างตัวเรือด้วยไม้ ต่อมาได้เปลี่ยนการสร้างจากตัวเรือไม้มาเป็นตัวเรือเหล็ก สำหรับเรือรบที่สร้างด้วยเหล็กตามหลักฐาน ได้มีพิธีวางกระดูกงูเรือหลวงสัตหีบเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2499 โดย กรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้สร้าง ได้มีพิธีทางศาสนาพุทธ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และพิธีพราหมณ์ประกอบการบูชากฤษ์ มี พณฯ จอมพลเรือ ป.พิบูลสงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานประกอบพิธีย้ำหมุดเป็นปฐมฤกษ์ และมี จอมพลเรือ ป.ยุทธศาสตร์โกศล ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้กล่าวเชิญประกอบพิธี ในปัจจุบันได้กำหนดพิธีวางกระดูกงูของราชนาวีไทย พอสังเขปดังนี้
พิธี ประกอบด้วย การเจิมกระดูกงู คล้องพวงมาลัย แล้วทำพิธีวางกระดูกงูโดยใช้ค้อนตอกย้ำหมุดตัวแรก หรือกดปุ่มสวิตช์ทำการประสานกระดูกงูด้วยไฟฟ้า
ผู้ประกอบพิธี ในประเทศอาจเป็น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารเรือ หรือผู้แทนต่างประเทศ อาจเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในประเทศนั้นๆ ผู้บัญชาการทหารเรือ หรือผู้แทนตามที่กองทัพเรือจะพิจารณากำหนดพิธี แล้วแต่ฤกษ์


ฝึกเบื้องสูง กรมบิน ประจำปี 60
..อากาศยาน กรมบินทหารบกวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

RDF60 : หน่วยบินเฉพาะกิจหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพบก


กองพันบินที่ 2 กรมบิน ได้เข้าร่วมการฝึกในการฝึกหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพบก หรือ RDF ประจำปี 60 ตั้งแต่ วันที่ 20-28 เม.ย.60

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560

รถถังหลัก OPLOT-T คันที่ 21 - 25 นำส่งถึงประเทศไทยแล้ว

ภาพอย่างไม่เป็นทางการของ รถถังหลัก OPLOT-T ของกองทัพบกไทย จำนวน 5 คัน (คันที่ 21 - 25) ซึ่งนำส่งจากประเทศยูเครน เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วเมื่อต้นเดือนมิถุนายน 60.. ทั้งนี้ทางการยูเครนได้นำส่ง รถถังหลัก OPLOT-T ตามมาอีก จำนวน 5 คัน (คันที่ 26 - 30) ในเดือนนี้ คาดว่าจะเดินทางมาถึงประเทศไทยเร็วๆ นี้
ภาพจาก:>


Ukroboronprom พร้อมส่ง รถถังหลัก OPLOT-T ชุดต่อไป ...

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Warships in Guardian Sea 2016

ภาพสวยๆ ของเรือรบที่เข้าร่วมทำการฝึกผสม Guardian Sea 2016 โดยเป็นการฝึกระหว่างกองทัพเรือไทย กับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 2559 ในพื้นที่ทะเลอันดามัน เพื่อทดสอบขีดความสามารถของเรือในกองทัพเรือไทยในการปราบเรือดำน้ำ และการพัฒนาการปฏิบัติการทางเรือร่วมระหว่างกองทัพเรือไทย และกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา...นำภาพกลับมาให้ได้รับชมอีกครั้งครับ.. HTMS Chakrinaruebet (CVH-911) ,HTMS Naresuan (FFG 421) ,HTMS Taksin (FFG 422) และ USS Stethem (DDG 63)
ภาพจาก: Pakorn JitauefueASEAN Military Forumวันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560

กองทัพอากาศไทย 2560 [Royal Thai Air Force 2017]


9 เมษายน วันกองทัพอากาศ

กองทัพเรือไทย 2560 [Royal Thai Navy 2017]HTMS NARESUAN’s TRAINING (Exclusive)


ปฎิบัติการของเรือฟริเกต ร.ล.นเรศวร เรือรบทันสมัยที่สุดของราชนาวีไทย ในการฝึกภาคทะเล CARAT 2017 ในบริเวณอ่าวไทยเมื่อวันที่ 2-5 พ.ค. 2560 :> คลิกเข้าไปรับชม วิดีโอ ที่เกี่ยวข้อง
ถ่ายทำโดย BATTLEFIELD DEFENSE/ Combat Zones : https://www.facebook.com/Combat-Zones...
---------------------------------------------------------------------------

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560

รวมภาพกิจกรรม เรือหลวงนเรศวร

การฝึกผสม CARAT 2017 ..
พิธีประดับยศ..
 การฝึกกองทัพเรือ ปี'60
 เดินทางเข้าร่วมงาน IMDEX 2017 ที่ประเทศสิงคโปร์